LodyBonano - Rodzinne smakołyki

Nagłówek

Dzień Dziecka z LodyBonano

Dzień Dziecka to tak naprawdę święto każdego z nas.

Z tej okazji życzymy wszystkim dzieciom, tym małym i trochę większym, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i trwało jak najdłużej! I przede wszystkim uśmiechu na każdy dzień!LodyBonano jak co roku szykuje dla swoich klientów moc atrakcji i niespodzianek, by tego dnia nie tylko najmłodsi poczuli się wyjątkowo.

Każdy kto przyjdzie do naszej lodziarni w godzinach między 13.00 a 15.00 będzie mógł kupić wybrane lody z naszej oferty w promocyjnej cenie 1 zł!

Promocja obejmuje następujące pozycje:

- Kajtuś,

- Disney,

- Rurka niekapka.Aby radości i zabawy nie było końca przez cały dzień będziemy rozdawać baloniki i lizaki ??

Dodatkowo na pierwszych pięćdziesięciu klientów czekają wyjątkowe prezenty! Do wyboru okulary i piłki plażowe.Także spieszcie się :D


Szczegóły promocji w Regulaminie poniżej  Regulamin promocji

DZIEŃ DZIECKA z LodyBonano

§ 1.

Słowniczek pojęć

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady promocji DZIEŃ DZIECKA,

2. Słowniczek określeń użytych w Regulaminie:

a) Regulamin - niniejszy regulamin promocji DZIEŃ DZIECKA;

b) Organizator i Fundator - Radosław Charubin prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą MULTI ICE Radosław Charubin z siedzibą w Zaściankach, ul. Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok;

c) Uczestnik promocji – osoba, która przyjdzie do dowolnej lodziarni LodyBonano 1 czerwca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00,

d) BONUSY do wyboru:

1. Kajtuś w cenie 1 zł

2. Disney w cenie 1 zł

3. Rurka niekapka w cenie 1 zł.

4. W przypadku LodyBonano MIX lód o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka w cenie 1 zł.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji

2. Promocja prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Przedmiotowa promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

§ 3.

Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Warunkiem przystąpienia do promocji jest przyjście do dowolnej lodziarni LodyBonano w dniu 1 czerwca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00.

3. Przed wzięciem udziału w Promocji każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Z uczestnictwa w Promocji wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Wzięcie udziału w Promocji polega na przyjściu do dowolnej lodziarni LodyBonano w dniu 1 czerwca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00.

6. Wykluczana z promocji będzie każda osoba, która:

- kupi Kajtusia lub Disney'a lub Rurkę niekapkę a w przypadku LodyBonano MIX loda o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka w dniu 1 czerwca 2018 r. w innych godzinach niż 13:00-15:00,

- kupi inny produkt niż Kajtuś lub Disney lub Rurka niekapka, w przypadku LodyBonano MIX lód o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka - promocyjna cena nie obejmuje innych pozycji w menu niż wskazane: Kajtuś lub Disney lub Rurkę niekapka a w przypadku LodyBonano MIX lód o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka.

§ 4. Nagrody

1. Bonus w Promocji stanowi (dalej „Bonus”) :

a. Kajtuś w cenie 1 zł,

b. Disney w cenie 1 zł,

c. Rurka niekapka w cenie 1 zł.

d. w przypadku LodyBonano MIX lód o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka w cenie 1 zł.2. Sposób odbioru bonusu: - Uczestnik Promocji przyjdzie do lodziarni w dniu 1 czerwca 2018 r. w godz. 13.00 – 15.00. Uczestnik Promocji po spełnieniu powyższego otrzyma w promocyjnej cenie za 1 zł bonus: Kajtuś lub Disney lub Rurkę niekapkę a w przypadku LodyBonano MIX loda o gramaturze 50g z dowolnym dodatkiem z niebieskiego kółka.3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Bonusu na inny lub na ekwiwalent pieniężny.4. Wydanie Bonusu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.§ 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora: Multi Ice Radosław Charubin, Zaścianki, ul. Modrzewiowa 11 , 15 – 521 Białystok;

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), adres mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszonej reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: www.lodybonano.pl/dziendziecka Uczestnik promocji przystępując do promocji akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, zatwierdzana, administrowana, czy powiązana z www.facebook.com. Uczestnik Promocji przystępując do Promocji akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail, które będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Promocji.